Zwolnienie podmiotowe z VAT

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT od 1.01.2013 do 31.12.2013

Lp.

Wyszczególnienie

2013 r.

1.

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT

150.000 zł

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

4.922.000 zł
(1.200.000 euro)

3.

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

185.000 zł
(45.000 euro)

4.

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

5.

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2012 r. mogą skorzystać drobni przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym: 150.000 zł.

Do wartości sprzedaży nie wliczasz kwoty podatku. Do wartości sprzedaży nie wliczasz odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku przekroczy powyżej ustaloną kwotę wówczas zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Zwolnienie podmiotowe przysługuje również podatnikom rozpoczynającym w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł.


Od 2009 r. podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od VAT lub z niego zrezygnował, może nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

Podstawa prawna: Powyższe kwoty wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.